Приложение №11 към бел. под линия №18

Източник: ДА-Плевен, ф.650, оп.5, а.е.4, л.1Заповед №РД-17-315 за увеличаване капитала на "Плама" от 92 627 000 лв. на 6 636 867 000 лв.

^