Приложение №10 към бел. под линия №6

Източник: ДА-Плевен, ф.650, оп.5,а.е.72, л.20Запис на заповед за 278 250 долара от "Плама" за Туристпортбанк АД-София.

^