Приложение №9 към бел. под линия №6

Източник: ДА-Плевен, ф.650, оп.5, а.е.72,л.21Запис на заповед за 5 578 250 долара от "Плама" до Туристспортбанк АД-София.

^