Приложение №8 към бел. под линия №6

Източник: ДА-Плевен, ф.650, оп.5, а.е.72, л.10Запис на заповед за 1 071 000 долара от "Плама" за Туристспортбанк АД-София.

^