Приложение №7 към бел. под линия №6

Източник: ДА-Плевен, ф.650, оп.5, а.е.72, л.15Запис на заповед за 7 056 000 долара от "Плама" за Туристспортбанк АД-София

^