Приложение №5 към бел. под линия №6

Източник: ДА-Плевен, ф.650, оп.5, а.е.72, л.12Запис на заповед за 3 213 000 долара от "Плама" до Туристспортбанд АД-София.

^