Приложение №3 към бел. под линия №5

Източник: ДА-Плевен, ф.650, оп.5, а.е.82, л.5-6
Справка за заемите от банки към 29.02.1996 г.

^