Приложение №2 към бел. под линия №4

Източник: ДА-Плевен, ф.650, оп.5, а.е.41, л.16Справка за краткосрочните активи, вземания и задължения на "Плама" към 21.12.1992 г.

^