Приложение №1 към бел. под линия №2

Източник: ДА-Плевен, ф.650, оп.5, а.е.41, л.1-3

Докладна записка от Никола Пукалски до Иван Пушкаров относно състояние и перспектива за стабилизиране и развитие на "Плама".

^