Приложение №28 към бел. под линия №52

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л. 135-137

Договор между "Инко" ЕООД и "Л'Ореал" за съвместна дейност от 28.01.1993 г. 

^