Приложение №24 към бел. под линия №48

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1039, л. 70-71
Договор от 25.04.1993 г. между "Инко" ЕООД и Консултантска агенция "A & V Консултинг" за изработване на проектозакон за телевизията и радиото

^