Приложение №23 към бел. под линия №47

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1039, л. 73-77Договор от 25.01.1993 г. между "Инко" ООД и Консултантска агенция "A & V Консултинг"

^