Приложение №22 към бел. под линия №44

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л.5-6
Учредителен протокол от 23.06.1993 г. за създаване и бъдеща дейност на ново юридическо лице - ООД между "Инко" ЕООД и "Интерпид Трейдинг Ко." Ltd. 

^