Приложение №21 към бел. под линия №43

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л. 10-14Дружвствен договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност - ООД от 23.06.1993 г. между "Инко" ЕООД и "Интерпид Трейдинг Ко." Ltd. 

^