Приложение №20 към бел. под линия №41

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л. 7-9

Договор за съвместна дейност от 02.06.1993 г. между "Инко" ЕООД от една страна и "Англо-импорт-експорт" Ltd. от друга страна

^