Приложение №19 към бел. под линия №40

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л. 15-16
Предварителен договор от 23.04.1993 година за покупко-продажба на магазинни помещения между "ДОРОН Д" ООД от една страна и "ИНКО" ЕООД от друга 

^