Приложение №18 към бел. под линия №38

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л. 33Платежно нареждане, с което сметката на фирма „Дорон Д“ се заверява с 73 360 084 лв. от „Инко“ ЕООД.

^