Приложение №17, към бел. под лияни №37

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л. 31Платежно нареждане за прехвърляне на суми от „Инко“ ЕООД по сметките на фирми на Дилян Буновски – Дорон.

^