Приложение №16 към бел. под линия №36

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л.32Документ за прехвърляне на 1 милион долара по светка на „Вадимекс – Д“ в ТБ „Биохим“ – също използвани при опита за тайна приватизация на банката.

^