Приложение №15 към бел. под линия №35

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л. 35Документ, с който фирмата „Вадимекс – Д“ прехвърля получените от Дилян Буновски – Дорон пари по набирателната сметка за увеличение на капитала на ТБ „Биохим“.

^