Приложение №14 към бел. под линия №34

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л.34Документ за заверка сметката на фирма „Вадимекс - Д“ в ТБ „Биохим“ с 3 милиона DM – един от многото подобни документи, чрез които е направен опит за тайна приватизация на тази банка от Дилян Буновски – Дорон.

^