Приложение №13 към бел. под линия №33

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л. 17-19

Договор между "Инко" ЕООД - София и Дилян Спиридонов Дорон от 28.06.1993 г.

^