Приложение №11 към бел. под линия №31

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л. 2-3
Справка за наличните средства на "ИНКО" ЕООД към 15.09.1993 г.

^