Приложение №10 към бел. под линия №30

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1040, л. 1-2
Справка за наличните средства на "ИНКО" - ЕООД към 31.12.1992 г.

^