Приложение №9 към бел. под линия №27

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1035, л. 25-40


Доклад за извършена тематична проверка относно движението и промените в акционерния капитал на ТБ "Биохим" АД и разрешаване и състоянието на големите кредити

^