Приложение №8 към бел. под линия №26

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1030, л. 88-91


Докладна записка от Тодор Стайков - главен счетоводител на Търговска банка "Биохим" - АД

^