Приложение №7 към бел. под линия №16

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1041, л. 41-43

Докладна записка от Камен Тошков относно искането на "Туристспортбанк" - АД, София за увеличение на капитала на банката

^