Приложение №5 към бел. под линия №14

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1041, л. 39-40
Докладна записка от Камен Тошков относно увеличението на капитала и финансовото състояние на Първа Източна Международна Банка - АД, София

^