Приложение №4 към бел. под линия №13

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1041, л. 37-38
Докладна записка от Камен Тошков относно състоянието на основния капитал на ТБ "Кристалбанк" АД - Мадан

^