Приложение №3 към бел. под линия №12

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1041, л. 35-36
Докладна записка от Камен Тошков относно увеличението на капитала на ЧЗБ "Агробизнесбанк" АД, Пловдив

^