Приложение №2 към бел. под линия №8

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1041, л. 32-34

Докладна записка от Камен Тошков относно искането на Банка за земеделски кредит за увеличение на капитала

^