Приложение №1 към бел. под линия №5

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 47, а.е. 1041, л. 14-17, 31Писмо от проф. Тодор Вълчев до Тошо Пейков от 12.11.1993 г.

^