Приложение №43 към бел. под линия №84

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 194Протокол за отговорно пазене на 2 500 000 риби

^