Приложение №42 към бел. под линия №82

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л.193Застрахователна полица №4800239 от 27.09.1994 г., за застраховане на 2 500 000 броя риби

^