Приложение №39 към бел. под линия №79

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 184-186, 181-183
Писмата, с които „Бизнес банк“ изпраща записи на заповед, авалирани в полза на фирма „Атлантида“ ЕООД на Никовай Вълчев Гайдаджиев.

^