Приложение №38 към бел. под линия №78

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 178-179
Запис на заповед за 1 млн. долара, подписана от Цветан Василев

^