Приложение №37 към бел. под линия №77

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 177Заем от 1 млн. долара с падеж 3 май 1995 г. на Стоян Стойчев, президент на ТБА "Холекс"

^