Приложение №35 към бел. под линия №76

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 172-175


Запис на заповед, с която „Сирбанк“ отпуска 25 750 долара на „Континентал пропъртис“, авалирана от незнаен чужденец и без печат – както и без договор за залог.

^