Приложение №34 към бел. под линия №75

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 169Запис за 80 000 долара на „Континентъл Информейшън”, който не е авалиран.

^