Приложение №32 към бел. под линия №73

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 155-166


Констативна записка от Стоян Гигов, Пенка Христова, Емилия Узунова, Кира Поповска относно финансова проверка на клон "Сирбанк" от 25.04.1995 г.

^