Приложение №28 към бел. под линия №58

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 94-95
Решение №122 на Министерския съвет от 8 юни 1990 година за преотстъпване на данък върху печалбата, данък върху оборота и акциз

^