Приложение №23 към бел. под линия №50

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 101-106
Паметна записка от "Бизнес банка" АД относно Предложение за решаване въпроси свързани с депозити и кредити в национална валута на "Бизнес банка" АД, "Добруджанска търговска банка" АД и Държавна спестовна каса от 20 септември 1996 г.

^