Приложение №17 към бел. под линия №40

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 70-72

Писмо до Горан Горанов от Тодор Вълчев

^