Приложение №16 към бел. под линия №39

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 54-55, 58-59


Писмо №1722 от 22.01.1992 г., от Горан Горанов до Камен Тошков (л. 54-55)
Списък на акционерите в ТБ "Кремиковци" АД (л. 58-59)

^