Приложение №14 към бел. под линия №36

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 63Писмо от Иван Драгневски до Горан Горанов, в което Драгневски разрешава на чуждестранни лица да придобият поименни акции на ТБ "Кремиковци" АД до размера на акционерното участие на БНБ

^