Приложение №13 към бел. под линия №35

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 66-69


Протокол №2 от общото събрание на акционеритена ТБ "Кремиковци" АД от 18 октомври 1990 година 

^