Приложение №11 към бел. под линия №33

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 60-62

Протокол №42 от заседание на БНБ, провело се на 25 октомври 1989 г.

^