Приложение №10 към бел. под линия №26

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 81-82




Протокол от 11. VIII. 1993 г., на Софийски градски съд, фирмено отделение, чрез който се възстановява учредителния протокол на Първа частна банка 

^