Приложение №9 към бел. под линия №25

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 80Протокол, с който на 1 юни 1990 г. председателя на БНБ Иван Драгневски одобрява учредяването на Първа частна банка АД – без да съществува закон, който да регламентира създаването на частни банки.

^