Приложение №8 към бел. под линия №24

Източник: ЦДА, ф. 117, оп. 49, а.е. 1424, л. 85Документ, от който става ясно, че при записването на основния капитал управляващите Първа частна банка лице – а именно Христо Маринов, Валентин Моллов и Венцислав Йосифов, са закупили всъщност нищожно количество акции от уставния капитал.

^